ALGEMENE VOORWAARDEN

SPORTMET

SPORTMET is een aanbieder van online programma’s op het gebied van sport en gerelateerde onderwerpen. Voor deze programma’s gelden voor de deelnemers hiervan de volgende aanvullende bepalingen.

Sportprogramma's

Bij de inschrijving voor een programma staat omschreven wat een deelnemer van het programma kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. De programma’s zijn online te volgen.

Annuleren Deelname

Een programma kan voor de start van het programma worden geannuleerd en dan wordt het aankoopbedrag weer teruggestort. Een programma kan niet tijdens het programma worden geannuleerd. SPORTMET heeft geen terugbetalingsregeling wanneer het programma door de deelnemer niet is begonnen of heeft afgemaakt.

Overdragen

Een online programma van SPORTMET is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar online programma niet aan een ander kan overdragen.

Materiaal SPORTMET

Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het programma wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij SPORTMET hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Aansprakelijkheid

SPORTMET spant zich in om de online programma’s voor iedere deelnemer op een fijne en veilige manier te laten verlopen. Het meedoen aan een online programma van SPORTMET verloopt op eigen risico van de deelnemer en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures of andere lichamelijke schade die de deelnemer heeft opgelopen tijdens het uitvoeren van een activiteit.

SPORTMET kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Hierbij is de inspanningsverplichting van toepassing.

SPORTMET is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainers en/of begeleiders gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het ondernemen van een schade actie tegen SPORTMET wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die SPORTMET aanbiedt. De deelnemer dient SPORTMET te vrijwaren voor schade die de deelnemer bij anderen veroorzaakt.

Beelden

SPORTMET kan tijdens offline trainingen foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. SPORTMET heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Privacy

Vanaf mei 2018 is SPORTMET verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over websitebezoek is opgenomen in de privacyverklaring.

Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers altijd contact opnemen door een mail te sturen naar info@sportmet.nl.

Als een deelnemer zich aanmeldt voor een online programma, vraagt SPORTMET om persoonsgegevens, maar nooit meer dan noodzakelijk voor het programma. Soms is een naam en e-mailadres voldoende, in andere gevallen zijn bijvoorbeeld ook adresgegevens nodig. Een naam is nodig om onze producten persoonlijk aan te kunnen bieden, het e-mailadres om producten toe te sturen en een woonadres wordt enkel gebruikt om materialen toe te sturen. 

SPORTMET maakt gebruik van de volgende programma’s:

  • WordPress: Hierop draait de hele website met alle gegevens.
  • Ultimate Member: Dit zorgt voor een online community;
  • Mailchimp: hieruit kunnen mailberichten worden verzonden;
  • Paytium: het systeem waarmee betalingen veilig kunnen worden uitgevoerd;

SPORTMET neemt de bescherming van gegevens zeer serieus.

SPORTMET neemt noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks alle inspanningen een datalek voorkomen, dan meldt SPORTMET dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt contact opgenomen met de betrokkenen. 

Door fiscale regelgeving is SPORTMET verplicht om de gegevens van deelnemers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

Iedere (ex)deelnemer heeft altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. SPORTMET hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (ex)deelnemer heeft het recht om een klacht over SPORTMET met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt: 18 november 2019

ELK INZICHT, GEEFT JE NIEUW UITZICHT!